Shërbimet / Telekonsultat

Telekonsulta dhe teleprezenca është përdorimi i teknologjisë së Telemjekësisë për të mundësuar mjekun të vlerësojë në distancë gjendjen shëndetësore të pacientit, të ndihmojë në trajtimin e tyre dhe, sipas rastit, të drejtojë përpjekjet e personelit e një institucioni të largët të kujdesi shëndetësor në procesin e ofrimit të kujdesit për pacientin.

Vizita ne Qendrën e Telemjekësisë së Kosovës TTT 044

telekonsultaNorway

Metoda në kohë reale e telemjekësisë mundëson interaksionin e drejtpërdrejt ndërmjet pacientit dhe ofruesit të shërbimit shëndetësorë përmes teknologjisë informative elektronike dhe telekomunikative.

Metoda ruaj-dhe-dërgo e telemjekësisë i referohet përdorimit jo të drejtpërdrejt të komunikimit ndërmjet pacientit dhe ofruesit të konsultës, apo ndërmjet ofruesit referues të kujdesit shëndetësor dhe specialistit mjekësorë.