Edukimi në distancë

Edukimi i Vazhdueshëm Mjekësor (EVM) në distancë, përfshin të gjithë ato veprimtari të tipit të EVM të cilat realizohen në kushtet kur ligjëruesi dhe pjesëmarrësit ndodhen në distancë dhe informacioni transmetohet nëpërmjet teknologjive të informimit dhe telekomunikimit.

Për mëse 13 vite QKTK, duke shfrytëzuar infrastrukturën e avancuar të TI-së ka mundësuar zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme edukative si: seminareve profesionale mjekësore, kongreseve, takimeve profesionale, ligjeratave online etj.

Shpërndarja e certifikatave - Copy

Congresi i Sdudenteve te Mjekesise 29 05 08 037 (14)

5

VendimiEVP